Reklamacija – Povrat- Zamjena

U ovom tekstu New dream International d.o.o. (dalje u tekstu NDI d.o.o.) obavještava Vas o vašim pravima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14., 110/15. i 14/19.

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14., 110/15. i 14/19. trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te na njih odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača NN.41/14.,110/15. i 14/19. obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti osobno u našim poslovnim prostorijama, te ćemo bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak istog, ili  u pisanom obliku putem pošte na adresu:

New dream international d.o.o., Pijavišće 17 G, 10 000 Zagreb.

Ili na e-mail adresu: newdreamsinternational@gmail.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

NDI d.o.o. prihvatit će povrat robe ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene novim proizvodom u određenim slučajevima u cijelosti snosi Prodavatelj

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Isto se odnosi na kupnju prekrivača ili jastuka.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (adresa New dream international d.o.o., Pijavišće 17 G, 10 000 Zagreb)  ili elektroničkom poštom (newdreamsinternational@gmail.com) u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora možete skinuti s link OBRAZAC.

Molimo da nam se ne javljate porukama i ne šaljete slike gore navedenog obrasca, već da koristite poslovnu komunikaciju putem elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom ili običnom poštom što zavisi od informacija koje smo primili od Vas.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novca koji je  primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada roba bude vraćena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključivanje prava na jednostrani raskid ugovora  (proizvod se ne može vratiti ili zamijeniti)

Iznimka od  jednostranog raskidu ugovora odnosi se na proizvode za koje čl. 79. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas New dream International d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Ukoliko se kupac odluči na kupnju madraca koji je izrađen po specifikaciji kupca, temeljem Zakona o zaštiti potrošača članak 79. stavak 3. kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz razloga jer je predmet kupoprodaje ovog Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača, odnosno koja je jasno prilagođena kupcu.

Jednostrani raskid ugovora bez zamjene proizvoda

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog novčanog iznosa izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Molimo da u tom slučaju obavezno ispunite OBRAZAC za povrat proizvoda koji zajedno s proizvodima dostavljate na adresu: New dream international d.o.o., Pijavišće 17 G, 10 000 Zagreb

Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko kupac želi može se obratiti na info broj +385 95 5514180 ili mail adresu newdreamsinternational@gmail.com radi pribavljanja dodatnih informacija  o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane NDI d.o.o.

NDI d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. NDI d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno, te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

NDI d.o.o. preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

  • Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga NDI d.o.o. kao Prodavatelj preporuča Kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koju su prezentirani na prezentaciji.
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Prodavatelju. Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.
  • ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Prodavatelja.  Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. 
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
  • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za jastuk i prekrivač – spavanje na jastuku te prekrivanje prekrivačem. Korištenje proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Prodavatelj  ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 14 dana putem elektroničke pošte ili obične pošte.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Povrat robe trebate izvršiti na adresu našeg sjedišta

New dream international d.o.o.,

Pijavišće 17 G,

10 000 Zagreb

Više informacija o reklamacijama

Prilikom podnošenja reklamacije u garancijskom vremenu je nužno priložiti zajedno sa reklamacijskim proizvodom valjano ispunjenim garancijskim listom i dokazom o plaćanju. Garancija se tiče svih grešaka, pronađenih u zakonskom garancijskom vremenu, uzrokovanih pogrešnim materijalom, pogrešnom konstrukcijom ili pogrešnom obradom. Tijekom garancijskog vremena proizvođač odstranjuje slučajne greške koje su se pojavile tijekom proizvodnje ili greškom materijala i to besplatno.
Slučajne greške bit će prosuđene na sjedištu firme stručnim tehničarom. Predmetom reklamacije nisu razlike u boji i miris proizvoda. Odstranjivanjem greške kupcu nema pravo na snižavanje cijene ili na raskid kupoprodajnog ugovora. Pravo na garanciju prestaje prilikom ne pridržavanja propisanih pravila i prilikom nasilnog oštećenja. Očite proizvodne greške je nužno reklamirati i odmah prilikom preuzimanja. Garancija se ne odnosi na promjenu svojstva proizvoda, koje su nastale tijekom korištenja kao rezultat normalnog trošenja, kod prirodnih promjena svojstva materijala ili na greške i nedostatke nastale ne pridržavanjem pravila i osnova ispravnog korištenja i održavanja navedenih u uputstvima za uporabu. Kupac je dužan pregledat si prizvod što najprije, nakon njegovog preuzimanja i bezuvjetno se pridržavati naredbi za čišćenje i održavanje koje su dio korisničkih uputa. Firma ne garantira za greške pojavljene prirodnim starenjem, trošenjem, neprikladnim pospremanjem, tretiranjem, ne pažljivom dostavom i manipulacijom, lošim postupanjem ili korištenjem u druge svrhe nego za koje je proizvod
osiguran. Ne garantira također za greške koje uzrokuje klijent, sa posljedicom ne stručnog popravljanja druge osobe. Malene, slobodne, uzdignute niti, u slučaju ne dovršenog šivanja i slobodnog prošivanja, ne zabranjuje normalnom korištenju proizvoda.
To ne utječe na funkcioniranje proizvoda i stoga se ne smatra preprekom za njegovu upotrebu. Isto tako prirodno razvlačenje tkanine iz navlake posteljine nakon osiguranog vremena korištenja su iz garancije izostavljeni. Pružanje garancije ne utječe na prava kupca, koja se kupovinom stvari drži po posebnim pravničkim propisima. Madrac možete koristiti na krevetu sa ravnom, neoblikovanom, ali prednapregnutom rešetkom ili savijenim lamelama, uvijek se osigurava dovoljno prozračnosti.
U krevetu sa punim dnom zadržite pomoćnu ventilaciju, najbolje dodanim probušenim otvorom. Jednom na mjesec osigurajte aeraciju i savršeno provjetravanje madraca. Nataložena prašina i nečistoće sa površine madraca, regularno usisavajte.
Mininalno jednom godišnje.Vunenu površinu možete ponekad počešljat sa češljom sa širokim razmakom zuba. Ne koristite oštru četku ili mehaničko zakucavanje jer prijeti oštećenju površine. Madrac ne izlažite izravnom sunčevom zračenju. Madrac nije moguće prati u perilici rublja, a ni izbjeljivati klorom. Za djecu do 3 godine kořistíte na madracu odgovarajuću navlaku. Da djeca nebi došla do izravnog kontakta sa ovčjom vunom jer prijeti udisanje malih čestice te vune. Tolerancija dimenzija proizvoda Mateo Air Madrac, Mateo Economy Madrac, Ortopedico Bio Jastuk, Pokrivač Nicol II, Jastuk za kolenja, Baby Dream Madrac, i Baby Dream Set: +/- 2% na duljinu, +/- 2% na širinu.